athletics weekly logo "Kultowy produkt fitness w Skandynawii"
grazia logo "Nordycki smak jagód, łagodny dla Twojego brzucha"
Daily Mail Logo "NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ SUPLEMENT PŁYNNEGO ŻELAZA W EUROPIE"

Regulamin

  1. Definicje
 • Sprzedawca:

Bellis Pharma Sp. z o.o.

Samuela B. Lindego 1C

30-148 Kraków

NIP: 7922294605

KRS: 0000616059

  • Kupujący: każda osoba fizyczna i prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
    1. Rodzaje, warunki i zakres usług. Warunki składania zamówień.
     • Sklep internetowy pod nazwą blueiron.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
     • Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
     • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Kupujący, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
     • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową https://blueiron.pl/ za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok.
     • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
     • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
     • Po naciśnięciu przycisku "Zrealizuj zamówienie" Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za zamówienie.
     • Wpłata należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Kupującego wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep i przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.
     • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
     • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/błędne wypełnienie przez Kupującego formularza kontaktowego.
    1. Formy płatności
     • Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, 80-280 Gdańsk, KRS: 0000227278.
     • Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT.
    1. Dostawa i koszty wysyłki
     • O koszcie transportu Kupujący informowany jest przy zakupie.
     • Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia.
     • Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.
     • Ze względu na specyfikę towarów, ich osobiste, higieniczne przeznaczenie a także konieczność zagwarantowania właściwych warunków przechowywania suplementów diety Sklep nie przyjmuje zwrotów zakupionego Produktu i nie wymienia Produktu.
    1. Ochrona danych osobowych
     • Dokonując rejestracji i zakupu Kupujący udziela dla Sklepu zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz  RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
    1. Świadczenie usług drogą elektroniczną
     • Sklep umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • prowadzenie Konta w Sklepie,
  • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w pkt 6.1. Regulaminu przez Sklep jest nieodpłatne. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Kupującego. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • Sklep zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@blueiron.pl. Odpowiedź Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Kupującego sposób.
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta). Kupujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@blueiron.pl. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
    1. Własność intelektualna
     • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://blueiron.pl/ korzystają z ochrony prawnoautorskiej. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sklepu, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://blueiron.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
     • Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.
    1. Postanowienia końcowe
     • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach będą publikowane na stronach sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.
     • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
     • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
     • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Kupującym będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny..
     • Sądowe rozstrzyganie sporów:

  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Kupującym będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

   • Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.
   • Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.